„GDPR” / „RODO”

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH​

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych w ramach czynności gospodarczych podejmowanych przez Krakowfy, jest Kamil Bujnowicz działający pod firmą: Kamil Bujnowicz KB Invest z siedzibą w Krakowie, ul. Zagonów 7, 30-328 Kraków, pisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 6762587722.
  Kontakt:
  e-mail: office@krakowfy.com

  telefon: +48 515876757

  adres do korespondecji:
  Kamil Bujnowicz
  ul. Zagonów 7
  30-328 Kraków

 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Krakowfy, w celu wykonania ciążących na przedsiębiorstwie obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile Klienci wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 4. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Krakowfy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Administrator nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy przez Krakowfy z Klientem, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartych przez Klienta umów o świadczenie usług. Natomiast dane osobowe Klientów utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych).
 9. Klient ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 12. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego tylko i wyłącznie w sytuacji organizacji wycieczki poza terenem Polski, w celu prawidłowego wykonania umowy (w tym np. rezerwacji hotelu).
 14. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Klienta z Krakowfy umowy o świadczenie usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez firmę działań na żądanie Klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Krakowfy ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
 15. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Krakowfy (4)

Social Media